Innowacyjna produkcja VW dzięki drukarkom Omni3D

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


 

Fabryka Volkswagen we Wrześni już od kilku lat z sukcesem wykorzystuje technologię druku 3D tworząc części i narzędzia używane przy produkcji modelu Crafter. To właśnie na drukarce Factory 2.0 od poznańskiej firmy Omni3D drukowane są między innymi elementy robotów współpracujących z człowiekiem. 

Możliwości druku 3D od dawna wykorzystywane są w motoryzacji i to na każdym etapie produkcji - od prototypowania, produkcji części zamiennych jak i elementów finalnych. Dostępne materiały pozwalają na druk nie tylko lekkich, ale jednocześnie niezwykle wytrzymałych elementów.

Przykładem zastosowania i możliwości jakie daje drukarka 3D Factory 2.0 w fabryce Volkswagen we Wrześni jest usprawnienie procesu produkcyjnego na etapie montażu szyb do karoserii.

Ramiona robotyczne, ze zintegrowanym systemem wizyjnym, wyposażone są w zbiornik wypełniony primerem i zakończone wydrukowaną dyszą dozującą. Poruszając się wzdłuż samochodu na wspólnych osiach nakładają aktywator, który zapewnia prezycyjne połączenie klejonej szyby.

Wspomniane końcówki aplikatora zostały specjalnie zaprojektowane, by można je było dopasować do robota i wydrukowane na Factory 2.0 z wykorzystaniem materiału THERMEC™ ZED. Nie bez powodu ten właśnie filament został wskazany przez specjalistów Omni3D. THERMEC™ ZED cechuje się wysoką odpornością temperaturową i chemiczną, która w tym wypadku była niezbędna z uwagi na substancje żrące użyte w primerze.


Możliwość wydruku narzędzi i części do robotów na Factory 2.0 pozwala nam na ciągłe ulepszanie oraz usprawnianie procesu produkcyjnego. Znacznie szybsze prototypowanie oraz drukowanie nawet dużych elementów umożliwia wprowadzanie kolejnych rozwiązań technologicznych, a co za tym idzie wzrost efektywności produkcyjnej.” - mówi Mateusz Kaźmierczak z Volkswagen.

 

wydruk VW Omni3D
 

Zastosowany materiał THERMEC™ ZED jest nowym filamentem w ofercie Omni3D, wykorzystywanym do drukowania narzędzi oraz urządzeń wystawianych na wysokie temperatury oraz kontakt ze środkami chemicznymi. Dzięki bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej oraz termicznej staje się idealnym materiałem do zastosowania nie tylko w przemyśle samochodowym, ale także chemicznym, naftowym i gazowym. Co więcej, to materiał trudnopalny oraz samogasnący o powierzchni bardzo dobrze pokrywającej się farbą.

Druk 3D przyszłością branży motoryzacyjnej

Druk 3D w motoryzacji ma ogromne znaczenie dla zwiększenia efektywności w kilku obszarach. Sprawdza się w prototypowaniu niezbędnym do weryfikacji designu, montażu i testowaniu oprzyrządowania, tworzeniu części końcowych oraz części zamiennych do maszyn – takich, które w danej chwili nie są dostępne w magazynie lub których koszt pojedynczego wytworzenia czy zakupu jest bardzo wysoki.

Omni3D jest czołowym polskim producentem przemysłowych drukarek 3D w technologii FFF, oferującym sprzedaż urządzeń, ich długoterminowy wynajem oraz druk 3D na zlecenie. W tej chwili firma posiada 19 aktywnych resellerów w 17 krajach na całym świecie.

EN

Innovative production at Volkswagen thanks to 3D printers from Omni3D

The Volkswagen factory in Września has been successfully using 3D printing technology for several years now, creating parts and tools used in the production of the Crafter model. It is on the Factory 2.0 printer from Polish company Omni3D that elements of robots cooperating with humans are printed. 

The possibilities of 3D printing have long been used in the automotive industry and at every stage of production - from prototyping to the production of spare parts and final elements. The available materials allow for printing not only lightweight but also extremely durable elements.

An example of application and possibilities offered by the Factory 2.0 3D printer at the Volkswagen factory in Września is the improving the production process at the stage of assembling the window panes to the car body.

Robotic arms, with integrated vision system, are equipped with a tank filled with a primer and finished with a 3D printed dosing nozzle. Moving along the car on common axes they apply an activator, which ensures a precise connection of the glued glass.

The 3D printed dosing nozzle are specially designed to fit the robotic arms and printed on Factory 2.0 using THERMEC™ ZED filament. It's not without reason that this filament has been choosen by Omni3D specialists. THERMEC™ ZED has high temperature and chemical resistance, which in this case was necessary due to the corrosive substances used in the primer.


„The ability to print robot tools and parts on Factory 2.0 printer allows us to constantly improve and streamline the production process. Much faster prototyping and printing of even large components enables the introduction of further technological solutions, and thus an increase in production efficiency." - Mateusz Kaźmierczak, Volkswagen.
 


The THERMEC™ ZED material used is a new material in Omni3D's range, used for printing tools and equipment exposed to high temperatures and contact with chemicals. 

Thanks to its very high mechanical and thermal strength it becomes an ideal material for use not only in the automotive industry, but also in the chemical, oil and gas industry. What is more, it is a flame retardant and self-extinguishing material with a very good ink coating.

3D printing: the future of the automotive industry

3D printing in the automotive industry is of great importance in increasing efficiency in several areas. It’s used in the prototyping process to verify design, assembly and tooling testing. 3D printing gives the possibility to create final parts and spare parts for machines - those which are not available in stock at the moment or whose cost of a single production or purchase is very high.

Omni3D is a leading Polish manufacturer of industrial 3D printers in FFF technology, offering device sales, long-term rental and custom 3D printing. The company currently has 19 active resellers in 17 countries around the world.


Źródło: Omni3D
Redaktor: MRR

Dodano 18.08.2020

OMNI3D Sp. z o.o.
Świętego Michała 43
61-119 Poznań
Powiązane:
Partnerzy